مطالب آموزشی

سفارش طراحی سایت

نمونه کار طراحی سایت

تعرفه و لیست قیمت طراحی سایتاطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.008 seconds, 1.01 MB
Application afterRoute: 0.010 seconds, 1.29 MB
Application afterDispatch: 0.034 seconds, 2.13 MB
Application afterRender: 0.113 seconds, 3.25 MB

حافظه مصرف شده

3436256

52 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e75sd4fc8j8cmsuq5d1ivb24f4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1615083306' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e75sd4fc8j8cmsuq5d1ivb24f4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'e75sd4fc8j8cmsuq5d1ivb24f4','1615084206','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 34)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 6
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 6
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-03-07 02:30:06' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 8
 11. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 6
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-03-07 02:30:06' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 12. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=74
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 13. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=319
 14. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=322
 15. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=324
 16. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=321
 17. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=317
 18. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=318
 19. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=323
 20. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=315
 21. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=316
 22. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=320
 23. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=71
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 24. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=305
 25. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=304
 26. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=303
 27. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=302
 28. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=141
 29. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=307
 30. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=306
 31. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=62
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 32. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=261
 33. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=267
 34. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=266
 35. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=262
 36. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=270
 37. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=269
 38. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=268
 39. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=265
 40. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=264
 41. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=263
 42. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=47
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 43. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=111
 44. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=175
 45. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=174
 46. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=170
 47. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=171
 48. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=173
 49. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=172
 50. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 34 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 51. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15
 52. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1 OR s.id=2 OR s.id=3 OR s.id=4)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_system_debug.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_content.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_content_pagebreak.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_tag.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.com_tag.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.tpl_royapardaz.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.tpl_royapardaz.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mainmenu.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mostread.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_latestnews.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_feed.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_breadcrumbs.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_search.ini 1

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ

?????? ???? ??? ???? ??? ???????
?????? - ??? ????? ????? ??
نوشته شده توسط ????   
دوشنبه, 01 اردیبهشت 1393 ساعت 23:19

?? ??? ??? ?????? ?? ?? ???? ??? PNG ????? ????? ???? ??? ???? ??? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ???? ??? ??? .

???? ?????? ?? ????? ???? ?????? ????

?????? ???? ??? ???? ??? ???????

ادامه مطلب...
 
?????? ??? ????? ????? ????? PHPMaker v10.0.1 - PHP
?????? - ??? ????? ????? ??
نوشته شده توسط ????   
چهارشنبه, 01 آبان 1392 ساعت 11:44

?????? PHPMaker v10.0.1 - ??? ????? ????? ????? PHP

PHPMaker ??? ?????? ???? ???? ????? ?????PHP ?? ?????? ???? ???. ???? ??? ??? ????? ?? ?????? ?? ???? ???? ?? ???? PHP ???????. ?? ????? ??? ??? ??? ????? ?? ???? ?? ?????? ????? ????? ???????? ??????? ????? ??????? ????? ?????? ????? ???? ?? ???? ??? CSV/HTML/Excel/Word/XML? ?????? ????? ???? ?? ?????? ???? ? ???? ??? ????? ????? ????? ????? ????? ???? ?????? ???? ? ... ????? ???.
??? ??? ????? ????? ?????? ???? ? ?????? ?? ???? World Technology ???. ?? ???? ?? ??? ?? ? ?????? ??? ?????? ? ????? ??????? ???? ?? ??????? ??? ????? ?? ????????? PHP ??????? ?? ???? ??? ??? ????? ?? ?????? ???? ? ?? ?? ???? ?????? ????? ???? ??????.
?????? ?? ????? ????

ادامه مطلب...
 
?????? ??? ????? ?? ???? ????? ?? ?? ?? -ion PHP Encoder
?????? - ??? ????? ????? ??
نوشته شده توسط ????   
جمعه, 28 تیر 1392 ساعت 10:38

?? ?? ????? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ??? ????? ??? ???? ???? ??????? ??? ? ?????? ???? ?????? ????????? ? ???? ????? ???? ????? ??? ???? ??? ???? ????.???? ??????? ?? ??? ???? ?????? ?? ???? ?? ??? ????????? ??????? ??? ?? ????? ? ????? ????? ??? ?? ?? ????? ????? ??????? ? ????? ??? ???? ????? ????? ??? ?? ?? ????? ????? ?? ???? ????? ? ??? ?????? ???? ?? ??? ???.??? ?? ?????? ??? ??????? ?? ??? ????? ??? ????? ??????? ? ????? ioncube encoder ??? ?? ??? WHMCS ?? ???? ?? ?? ??? ???.

ادامه مطلب...
 
?????? ???? ????? ????? ?? ???? ??????
?????? - ??? ????? ????? ??
نوشته شده توسط ????   
جمعه, 23 فروردین 1392 ساعت 09:47

???? ????? ????? ???? ???? ??????

???? ?? ??? ?? ??????? ???? ??? ???????? ???? ???? ???? ????? ?? ?? ???? ??? ?????? ??????? ??????? ????? ???? ?????? ???. ????? ?? ???? ?? ?????? ??? ? ???? ?? ????? ?? ?? ??? ???? ??? ??? ??? ?? ????? ??? ???? ?? ???? ?? ??? ?? ?? ????? ??? ????? ?????? ?????? ????? ????? ???? ?? ?? ??? ????? ?? ???.

?? ????? ??? ???? ?? ?????? ?? ???? ?????? ???? ????? ???? ???? ???? ?????? ?? ?????? ??????.

ادامه مطلب...
 
<< شروع < قبلی 1 2 بعدی > انتها >>

صفحه 1 از 2

???? ????

????? ????? ????? ????

جدیدترین اخبار دنیای طراحی وب
به روز ترین خبرهای دنیای طراحی وب و اینترنت
 • دانلود نرم افزار ویرایش CSS Skybound Stylizer v5.0
  امروزه CSS یکی از ضروری ترین ابزارهای طراحی وبسایت به شمار می رود و طراحی یک سایت حرفه ای بدون استفاده از کدهای CSS، غیر ممکن است زیرا ویژگی ها و مزایای آن برای طراحان وب کاربردی بوده و همچنین موجب زیبایی بیشتر صفحات وب خواهد شد. Skybound Stylizer یک نرم افزار قدرتمند و بسیار [...]
 • دانلود نرم افزار طراحی صفحات وب Microsoft Expression Web v4.0.1460.0
  نرم افزار Microsoft Expression Web نرم افزاری حرفه ای برای طراحی وب سایت های مدرن و استاندارد با سازگاری کامل با تمامی زبان های XML, ASP.NET, XHTML. و حتی PHP است. طراحی های CSS بسیار زیبا، ارائه ی صفحات XML و … قدرتمند، پشتیبانی خوب از فناوری قدرتمند سرور ASP.Net، مدیریت بهتر محیط نرم افزار، [...]
 • دانلود نرم افزار طراحی قالب سایت Artisteer v4.1
  Artisteer نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی و ساخت قالب است که به کاربران اجازه ایجاد وب سایت  در عرض چند دقیقه، حتی بدون نیاز به دانستن هر چیزی در مورد ویرایش گرافیکی یا HTML را می دهد. توسط این نرم افزار می توانید به طراحی وب، ویرایش و تبدیل، برش گرافیکی، برنامه نویسی XHTML [...]
 • اولین گوشی با سیستم عامل فایرفاکس
  شرکت Geeksphone از شرکای موزیلا در حوزه گوشی ، پس از انجام آزمایش‌های لازم روی نخستین گوشی هوشمند جهان مجهز به سیستم‌ عامل فایرفاکس در نظر دارد، این محصول را هفته آینده وارد بازار کند. دو گوشی هوشمند ساخت این شرکت که قرار است با  سیستم‌عامل فایرفاکس وارد بازار شوند Keon و Peak نام دارند [...]
 • کم شدن محبوبیت یوتیوب و فیس بوک
  استفاده از فیس بوک در میان جوانان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل از آن ۹ درصد کاهش یافته است. به نظر می رسد سختگیری های والدین در مورد نحوه استفاده فرزندانشان از فیس بوک و همین طور دغدغه های موجود در مورد امنیت این سایت و همین طور عدم توجه به حفظ حریم [...]

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.008 seconds, 1.01 MB
Application afterRoute: 0.010 seconds, 1.29 MB
Application afterDispatch: 0.034 seconds, 2.13 MB
Application afterRender: 0.113 seconds, 3.25 MB

حافظه مصرف شده

3436256

52 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e75sd4fc8j8cmsuq5d1ivb24f4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1615083306' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'e75sd4fc8j8cmsuq5d1ivb24f4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'e75sd4fc8j8cmsuq5d1ivb24f4','1615084206','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 34)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT c.*, s.id AS sectionid, s.title AS sectiontitle, CASE WHEN CHAR_LENGTH(c.alias) THEN CONCAT_WS(":", c.id, c.alias) ELSE c.id END AS slug
    FROM jos_categories AS c
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = c.SECTION
    WHERE c.id = 6
    LIMIT 0, 1
 10. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 6
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-03-07 02:30:06' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
    LIMIT 0, 8
 11. SELECT cc.title AS category, a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.fulltext, a.sectionid, a.state, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, a.modified, a.modified_by, a.checked_out, a.checked_out_time, a.publish_up, a.publish_down, a.attribs, a.hits, a.images, a.urls, a.ordering, a.metakey, a.metadesc, a.access, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore, u.name AS author, u.usertype, g.name AS groups, u.email AS author_email
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON a.catid = cc.id
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE 1
    AND a.access <= 0
    AND a.catid = 6
    AND a.state = 1
    AND ( publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_up <= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND ( publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR publish_down >= '2021-03-07 02:30:06' )
    ORDER BY  a.created DESC,  a.created DESC
 12. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=74
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 13. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=319
 14. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=322
 15. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=324
 16. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=321
 17. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=317
 18. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=318
 19. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=323
 20. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=315
 21. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=316
 22. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=320
 23. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=71
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 24. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=305
 25. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=304
 26. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=303
 27. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=302
 28. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=141
 29. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=307
 30. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=306
 31. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=62
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 32. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=261
 33. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=267
 34. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=266
 35. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=262
 36. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=270
 37. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=269
 38. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=268
 39. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=265
 40. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=264
 41. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=263
 42. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=47
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 43. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=111
 44. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=175
 45. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=174
 46. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=170
 47. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=171
 48. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=173
 49. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=172
 50. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 34 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 51. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15
 52. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2021-03-07 02:30:06' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1 OR s.id=2 OR s.id=3 OR s.id=4)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ