مطالب آموزشی

سفارش طراحی سایت

نمونه کار طراحی سایت

تعرفه و لیست قیمت طراحی سایت


آیکون png

در این پست مجموعه ای از فایل های PNG نمایش دهنده آیکن های شبکه های اجتماعی برای دانلود رایگان قرار داده شده است .

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

مجموعه آیکن های شبکه های اجتماعی

 

ادامه مطلب...  
فارسی شده توسط : رویا پرداز وب

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.000 seconds, 0.29 MB
Application afterInitialise: 0.008 seconds, 1.01 MB
Application afterRoute: 0.010 seconds, 1.30 MB
Application afterDispatch: 0.018 seconds, 1.57 MB
Application afterRender: 0.246 seconds, 2.33 MB

حافظه مصرف شده

2477416

18 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'itsc8gpbh6hu9j5rl3d5igcin7'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1558328503' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'itsc8gpbh6hu9j5rl3d5igcin7'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'itsc8gpbh6hu9j5rl3d5igcin7','1558329403','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 0)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT id,description
    FROM jos_tag_term
    WHERE BINARY name='آیکون png'
 10. SELECT id,description
    FROM jos_tag_term
    WHERE BINARY name='آیکون png'
 11. SELECT id,description
    FROM jos_tag_term
    WHERE BINARY name='آیکون png'
 12. UPDATE jos_tag_term
    SET hits=hits+1
    WHERE id=319
 13. SELECT COUNT(c.cid)
    FROM jos_tag_term_content AS c
    WHERE c.tid=319
 14. SELECT COUNT(c.cid)
    FROM jos_tag_term_content AS c
    WHERE c.tid=319
 15. SELECT  c.cid
    FROM jos_tag_term_content AS c  
    WHERE c.tid=319
 16. SELECT  a.id, a.title, a.created,u.name AS author,a.created_by_alias AS created_by_alias ,a.sectionid,COUNT(a.id) AS total,a.introtext, a.fulltext, a.access, cc.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, CHAR_LENGTH( a.`fulltext` ) AS readmore
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id=a.sectionid
    INNER JOIN jos_users AS u
    ON u.id=a.created_by
    WHERE (a.id IN (74)
    AND ( a.state = 1  OR a.state = -1))
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 05:16:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 05:16:43' )
    AND cc.published = 1
    GROUP BY(a.id)  
    ORDER BY  a.ordering
    LIMIT 0, 10
 17. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 0 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 18. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-05-20 05:16:43' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-05-20 05:16:43' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ