مطالب آموزشی

سفارش طراحی سایت

نمونه کار طراحی سایت

تعرفه و لیست قیمت طراحی سایتاطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.009 seconds, 1.01 MB
Application afterRoute: 0.011 seconds, 1.29 MB
Application afterDispatch: 0.021 seconds, 1.99 MB
Application afterRender: 1.750 seconds, 3.11 MB

حافظه مصرف شده

3298512

18 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'm8h80oeagim1ffknohmdnnanp4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571468754' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'm8h80oeagim1ffknohmdnnanp4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'm8h80oeagim1ffknohmdnnanp4','1571469654','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 33)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 22
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-19 07:20:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-19 07:20:54' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='22'
 11. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=22
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 12. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=104
 13. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=102
 14. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=103
 15. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=101
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 33 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-19 07:20:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-19 07:20:54' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15
 18. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-19 07:20:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-19 07:20:54' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1 OR s.id=2 OR s.id=3 OR s.id=4)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_system_debug.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_content.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.com_tag.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.com_tag.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.plg_content_pagebreak.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.tpl_royapardaz.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/en-GB/en-GB.tpl_royapardaz.ini
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mainmenu.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_mostread.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_latestnews.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_feed.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_breadcrumbs.ini 1
 • /home/r1p2w3/domains/rpw.ir/public_html/language/fa-IR/fa-IR.mod_search.ini 1

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ

???? ???? ??? ?????? ???? ??? ????
?????? ?????? - ????? ????? ????
نوشته شده توسط ????   
سه شنبه, 25 بهمن 1390 ساعت 14:43

?? ????? ?? ???? ??? ?????? ???? ? ???????? ?? ?? ????? ??? ?? ???? ?? ???? ???????? ?? ??? ??? ?? ??? ????? ?? ??????.
???? ?? ???? ???????? ?? ??? ???????? ?? ??? ??? ???? ????? ???? ??? ??? ???? ??? css ? js ? ????? ??? ? ??? ? ... ??? ???? ???? ???? ?????? ???? ?? ???? ?? ???? ?? ??????? (request) ????? ?? ???. ???? ??? ?? ???? 1 ???? html? 3 ???? css ? 2 ???? js ? 12 ??? ????? ???? ?????? ??? ???? ??? ???? ???? 18 ??????? ?? ???? ????? ?? ???.
???? ??? ??? ??? ???? ?? ?????? ?? ??? ??? ??? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ???????? ??? ????? ?? ??? ?? ?????? ??? ?? ??? ???? ?? ????? ???? ???? ????? ?????? ???? ????? ????? ???? ??? Css ? js ?... ?????? ???? ??? ?? ???? ????? ?? ????? ???? ??? ????? ??????? ?? ???? ????? ?? ???.
????? ??? ???? ?? ?? ?????? ???? ?? ?? ??? ????? ???? ?? ????? ??? ??????? ?? ?? ?? ???? ?? ?? ?????? ???? ??? ?? ???? ????? ???????? ? ?????? RAM ? CPU ???? ??? ??? ???? ???? ???.
??? ??? ??? ????? ?? Ajax ????? ? ???? ????? ???? ?? ????? ??? ??? ???? ??? ?????? ??? ?????? ???? ????? ????? ??? ???.


??? ??? ?? ???? ????? ???? ????? ??? ??? ????? ?? ???? ??? ?????? ???? ? ????? request ?? ? ???? ??? ???? ??? ?? ?????? ???? ? ???? ???? ?? ?? ??? ???? ?? ???? ??? ?? ??? ??????? ???? ??? ?? ????? ??? ?? ?? ??? ????? ?????? ?? ????? ???? ? ?????? ?????? ?? ??????.

http://www.gtmetrix.com


?? ????? ?? ??? ?? ????? ?? ????? ????? ????? ?? ?? ???? ??? ?????? ???? ????? ? ?? ?????? ??????? ???? ?? ??????? ????.
??? ?? ??? ???? ?? ????? mod_headers.so ? mod_expires.so ?? ??? ????? ???? ??? ????? ????.
???? httpd.conf ?? ?? ???? ??? ????? ???? ??? ?? ?? ???? ???? ???? ???? ???? ?? ???? ?? ??? ??? ???


/etc/httpd/httpd.conf


???? ???? ?? ?????? ?? ?? ??? ? ????? ??? ?? ????? ???? :


LoadModule expires_module modules/mod_expires.so
LoadModule headers_module modules/mod_headers.so


??? ???? ?? ??? ???? ???? /* ? */ ???? ?????? ????? (?? ?????? ????? ???? ?????)
????? ?????? ????? ??? ?? ?? ???? config ??? ????????? :


ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 1 seconds"
ExpiresByType text/html "access plus 1 seconds"
ExpiresByType text/xml "access plus 1 seconds"
ExpiresByType text/css "access plus 30 days"
ExpiresByType text/javascript "access plus 30 days"
ExpiresByType image/gif "access plus 30 days"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 30 days"
ExpiresByType image/png "access plus 30 days"


????? ?????? ?? ???? ????? ???? :
?? ?? ??? ?? ????? ???? ??? ???? expire ???? ?? ???.
?? ?? ??? ?? ?????? ???? ?? ??? ?? ???? ???? ?? ??? ?? ????? expire ????.
?? ?? ???? ??? ???? ?? ????? ???? expire ??? ???? ??? css? java? gif? jpeg ? png ?? ??? ????? ?? ??? ???? ??? ??? ??????? ?????? ??? ?? ???? ??? ???? ?? ?? ?? ??????? ??????? ???? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ?? ?? ??? ?? ????? ?? ???? ??? ??? ??? ?? ?? ?????? ????? ???? ???????? ???? ????? ???? ?????? ???? ????? ?????? ?? ? ??? ???? ?????? ???? ??? ???? ??? ?? ?? ????? ?????? ????? ??????? ?? !!!
??? ?? ???? ???? ???? ??? ???? ?? ??? ???????? ?? ????? ???? ??? ?? ??? ???? :


service httpd configtest


?? ????? ?? ??? ??? OK ??? ???? ??? ?? reset ????.
??? ??? ??? ?? ???? ?? ?????? ????? ?? ?? ????? ??? ??????? ?? ???? ??????? (share host) ??????? ???? ??? ? ?? ???? ?????? ???? ?????? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ?? ??? ??? ? ??????? ?? ???? .htaccess ?????? ?? ????? ????.
????? ???? ????? ??? ???? ??? ???? ? ???? .htaccess ?? ???? ?????? ??? ? ????? ??? ?? ?? ?????? ?? ??? ???? :


### EXPIRES
# month A2592000, week A604800, day A86400, hour A3600,15 min A900
ExpiresActive On
ExpiresDefault A86400
ExpiresByType image/x-icon A2592000
ExpiresByType application/x-javascript A2592000
ExpiresByType text/css A2592000
ExpiresByType image/gif A604800
ExpiresByType image/png A604800
ExpiresByType image/jpeg A604800
ExpiresByType text/plain A604800
ExpiresByType application/x-shockwave-flash A604800
ExpiresByType video/x-flv A604800
ExpiresByType application/pdf A604800
ExpiresByType text/html A900

??? ?? ?? ?? ???? ?? ????? ???? ??? :

### BEGIN .htaccess
# Protect the htaccess file
<Files .htaccess>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>
# Protect wpconfig.php
<Files wp-config.php>
Order Allow,Deny
Deny from all
</Files>
# Disable directory browsing
Options All -Indexes
# BEGIN COMPRESSION AND CACHING
<IfModule mod_deflate.c>
# Enable compression
AddOutputFilterByType DEFLATE text/css text/javascript application/x-javascript text/html text/plain text/xml image/x-icon
<IfModule mod_setenvif.c>
BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
BrowserMatch ^Mozilla/4.0[678] no-gzip
BrowserMatch bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
BrowserMatch bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
# Make sure proxies deliver correct content
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
# Ensure proxies deliver compressed content correctly
Header append Vary Accept-Encoding
</IfModule>
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
# No ETags, No Pragma
Header unset Pragma
Header unset ETag
# Default cache time to 1 year (31536000 sec)
Header set Cache-Control "max-age=31536000, public, must-revalidate"
</IfModule>
# No ETags
FileETag none
# CACHE SETTINGS (mod_expires)
<IfModule mod_expires.c>
# Turn on Expires
ExpiresActive On
# set default to "access plus 1 year"
ExpiresDefault A31536000
# html - "modification plus 1 hour"
ExpiresByType text/html M3600
# css and JavaScript - "modification plus 6 weeks"
ExpiresByType text/css M3628800
ExpiresByType text/javascript M3628800
ExpiresByType application/x-javascript M3628800
</IfModule>
# No cache for php-files
<FilesMatch ".(php)$">
<IfModule mod_expires.c>
ExpiresActive Off
</IfModule>
<IfModule mod_headers.c>
Header set Cache-Control "private, no-cache, no-store, ------revalidate, no-transform"
</IfModule>
</FilesMatch>
# END CACHING
# W3 Total Cache are here (automatically included by the plugin):
# WordPress Default Rules are here (at the end of the file):
### END .htaccess

?? ??????? ??????? ??? ??????? ?? ??? ???? ?? ????????? ??? ????? ???? ?????? ????? expire ????????? ?? ???? ?? ????????? ?? ???? ???? ???? ?????? ??????? :


<Directory "/apache/http/rpw.ir/img">
????? ??????? ?? ????? ??? ????
</Directory>
<Directory "/apache/http/rpw.ir/flash">
????? ???? ??? ????? ??? ???
</Directory>


??? ??? ?? ??? LocalHost ?? ???? ?? ??? ? ??? ??? ?? ??? ??????? ?????? ?? ???? Log ????? ??? ?? ?? ???? ???? ?????? ?????? ?? ????? ?? ????? ??????? ?? ?? ?????? ????.

 

???? ????

????? ????? ????? ????

جدیدترین اخبار دنیای طراحی وب
به روز ترین خبرهای دنیای طراحی وب و اینترنت
 • دانلود نرم افزار ویرایش CSS Skybound Stylizer v5.0
  امروزه CSS یکی از ضروری ترین ابزارهای طراحی وبسایت به شمار می رود و طراحی یک سایت حرفه ای بدون استفاده از کدهای CSS، غیر ممکن است زیرا ویژگی ها و مزایای آن برای طراحان وب کاربردی بوده و همچنین موجب زیبایی بیشتر صفحات وب خواهد شد. Skybound Stylizer یک نرم افزار قدرتمند و بسیار [...]
 • دانلود نرم افزار طراحی صفحات وب Microsoft Expression Web v4.0.1460.0
  نرم افزار Microsoft Expression Web نرم افزاری حرفه ای برای طراحی وب سایت های مدرن و استاندارد با سازگاری کامل با تمامی زبان های XML, ASP.NET, XHTML. و حتی PHP است. طراحی های CSS بسیار زیبا، ارائه ی صفحات XML و … قدرتمند، پشتیبانی خوب از فناوری قدرتمند سرور ASP.Net، مدیریت بهتر محیط نرم افزار، [...]
 • دانلود نرم افزار طراحی قالب سایت Artisteer v4.1
  Artisteer نرم افزاری قدرتمند در زمینه طراحی و ساخت قالب است که به کاربران اجازه ایجاد وب سایت  در عرض چند دقیقه، حتی بدون نیاز به دانستن هر چیزی در مورد ویرایش گرافیکی یا HTML را می دهد. توسط این نرم افزار می توانید به طراحی وب، ویرایش و تبدیل، برش گرافیکی، برنامه نویسی XHTML [...]
 • اولین گوشی با سیستم عامل فایرفاکس
  شرکت Geeksphone از شرکای موزیلا در حوزه گوشی ، پس از انجام آزمایش‌های لازم روی نخستین گوشی هوشمند جهان مجهز به سیستم‌ عامل فایرفاکس در نظر دارد، این محصول را هفته آینده وارد بازار کند. دو گوشی هوشمند ساخت این شرکت که قرار است با  سیستم‌عامل فایرفاکس وارد بازار شوند Keon و Peak نام دارند [...]
 • کم شدن محبوبیت یوتیوب و فیس بوک
  استفاده از فیس بوک در میان جوانان در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال قبل از آن ۹ درصد کاهش یافته است. به نظر می رسد سختگیری های والدین در مورد نحوه استفاده فرزندانشان از فیس بوک و همین طور دغدغه های موجود در مورد امنیت این سایت و همین طور عدم توجه به حفظ حریم [...]

اطلاعات پروفایل

Application afterLoad: 0.001 seconds, 0.28 MB
Application afterInitialise: 0.009 seconds, 1.01 MB
Application afterRoute: 0.011 seconds, 1.29 MB
Application afterDispatch: 0.021 seconds, 1.99 MB
Application afterRender: 1.750 seconds, 3.11 MB

حافظه مصرف شده

3298512

18 پرس و جوهای ثبت شده

 1. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'm8h80oeagim1ffknohmdnnanp4'
 2. DELETE
    FROM jos_session
    WHERE ( TIME < '1571468754' )
 3. SELECT *
    FROM jos_session
    WHERE session_id = 'm8h80oeagim1ffknohmdnnanp4'
 4. INSERT INTO `jos_session` ( `session_id`,`time`,`username`,`gid`,`guest`,`client_id` )
    VALUES ( 'm8h80oeagim1ffknohmdnnanp4','1571469654','','0','1','0' )
 5. SELECT *
    FROM jos_components
    WHERE parent = 0
 6. SELECT folder AS TYPE, element AS name, params
    FROM jos_plugins
    WHERE published >= 1
    AND access <= 0
    ORDER BY ordering
 7. SELECT m.*, c.`option` AS component
    FROM jos_menu AS m
    LEFT JOIN jos_components AS c
    ON m.componentid = c.id
    WHERE m.published = 1
    ORDER BY m.sublevel, m.parent, m.ordering
 8. SELECT template
    FROM jos_templates_menu
    WHERE client_id = 0
    AND (menuid = 0 OR menuid = 33)
    ORDER BY menuid DESC
    LIMIT 0, 1
 9. SELECT a.*, u.name AS author, u.usertype, cc.title AS category, s.title AS SECTION, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug, g.name AS groups, s.published AS sec_pub, cc.published AS cat_pub, s.access AS sec_access, cc.access AS cat_access  
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    LEFT JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = cc.SECTION
    AND s.scope = "content"
    LEFT JOIN jos_users AS u
    ON u.id = a.created_by
    LEFT JOIN jos_groups AS g
    ON a.access = g.id
    WHERE a.id = 22
    AND (  ( a.created_by = 0 )    OR  ( a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-19 07:20:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-19 07:20:54' )   )    OR  ( a.state = -1 )  )
 10. UPDATE jos_content
    SET hits = ( hits + 1 )
    WHERE id='22'
 11. SELECT t.id,t.name,t.hits
    FROM jos_tag_term AS t
    LEFT JOIN jos_tag_term_content AS c  
    ON c.tid=t.id
    WHERE c.cid=22
    ORDER BY t.weight DESC,t.name
 12. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=104
 13. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=102
 14. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=103
 15. SELECT COUNT(cid) AS ct
    FROM jos_tag_term_content
    WHERE tid=101
 16. SELECT id, title, module, POSITION, content, showtitle, control, params
    FROM jos_modules AS m
    LEFT JOIN jos_modules_menu AS mm
    ON mm.moduleid = m.id
    WHERE m.published = 1
    AND m.access <= 0
    AND m.client_id = 0
    AND ( mm.menuid = 33 OR mm.menuid = 0 )
    ORDER BY POSITION, ordering
 17. SELECT a.*, CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    LEFT JOIN jos_content_frontpage AS f
    ON f.content_id = a.id
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE ( a.state = 1
    AND s.id > 0 )
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-19 07:20:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-19 07:20:54' )
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.hits DESC
    LIMIT 0, 15
 18. SELECT a.*,  CASE WHEN CHAR_LENGTH(a.alias) THEN CONCAT_WS(":", a.id, a.alias) ELSE a.id END AS slug, CASE WHEN CHAR_LENGTH(cc.alias) THEN CONCAT_WS(":", cc.id, cc.alias) ELSE cc.id END AS catslug
    FROM jos_content AS a
    INNER JOIN jos_categories AS cc
    ON cc.id = a.catid
    INNER JOIN jos_sections AS s
    ON s.id = a.sectionid
    WHERE a.state = 1
    AND ( a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-10-19 07:20:54' )
    AND ( a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2019-10-19 07:20:54' )
    AND s.id > 0
    AND a.access <= 0
    AND cc.access <= 0
    AND s.access <= 0
    AND (s.id=1 OR s.id=2 OR s.id=3 OR s.id=4)
    AND s.published = 1
    AND cc.published = 1
    ORDER BY a.created DESC
    LIMIT 0, 15

فایل های زبان بارگزاری شدند

Untranslated Strings Diagnostic

هیچ

Untranslated Strings Designer

هیچ